Regulamin serwisu internetowego CEKOTEL

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy sklep internetowy pod nazwą CEKOTEL działający pod adresem internetowym www.cekotel.pl ( zwany dalej „Sklep”), prowadzony jest przez:

ekoTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Warszawskiej 58b/50, z kapitałem zakładowym 50 000 złotych opłaconym w całości, nr NIP 522-278-3206, REGON 140196055, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zwana dalej „Spółka”)

 

2. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

3. Sklep prowadzi sprzedaż i dostarcza towary na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Oferta Spółki kierowana jest wyłącznie do klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

§ 2. Oferta i ceny

 

1. Ceny podane w Sklepie są wskazane w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają 23% podatku VAT, chyba że co innego wynika z opisu danego towaru. Ceny podane przy opisie towarów nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są osobno, zgodnie z cennikami dostawców. Cena podana przy opisie towaru jest ceną obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów, co nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian oraz nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu..

 

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności ich opisy, szczegółowe informacje na ich temat, parametry, opisy, ceny a także inne informacje zawarte w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

 

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

6. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej dokonanie zakupu.

 

§ 3. Zasady rejestracji oraz realizacji zamówień

 

1. Celem korzystania z usług Spółki za pośrednictwem Sklepu, Klient zobowiązany jest do rejestracji z użyciem odpowiedniego formularza, z podaniem prawdziwych danych oznaczonych w formularzu jako dane obowiązkowe.

 

2. Spółka zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych podanych przez Klienta, jak również prawo odmowy rejestracji użytkowników w razie podejrzenia podania przez nich nieprawdziwych danych, lub w przypadkach, gdy zakładane jest więcej niż jedno konto przez tego samego Klienta. Odmowa rejestracji może również nastąpić w przypadku wykorzystania konta do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem lub mogącego stanowić naruszenie Regulaminu lub prawa. Z tych samych powodów Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia lub zawieszenia konta użytkownika.

 

3. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik otrzyma od Spółki wiadomość e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem której Klient będzie mógł dokonać aktywacji konta.

 

4. Aktywacja konta i rejestracja może nastąpić wraz ze złożeniem Zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

 

5. Spółka przyjmuje Zamówienia przez Sklep.

 

6. W celu złożenia zamówienia, Klient składa zamówienie na towary wybrane przez niego spośród towarów opisanych na stronach internetowych Sklepu ( zwane dalej „Zamówienie”), zgodnie z procedurą Sklepu.

 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep wraz ze szczegółami (ceny, oraz usługi dodatkowe)

 

8. Po złożeniu Zamówienia, potwierdzeniu jego otrzymania przez Spółkę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem pomiędzy Spółką a Klientem.

 

9. Każde Zamówienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: a) listę wybranych towarów; b) oznaczenie sposobu i adresu dostawy; c) dane do wystawienia faktury VAT d) wybór sposobu płatności.

 

10. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Spółkę pod warunkiem, że towar wybrany przez Klienta jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności wszystkich lub niektórych towarów wybranych przez Klienta, zostanie on o tym fakcie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail, wraz z informacją o możliwości podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości lub części Zamówienia).

 

 

11. Jakiekolwiek zmiany w Zamówieniu, są możliwe do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki oraz pod warunkiem zapłaty ewentualnej różnicy w cenie wynikającej ze zmiany jego parametrów.

 

 

§ 4. Dostawa

 

1. Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony do Klienta na adres wskazany w Zamówieniu. Sposób dostarczenia również odbędzie się zgodnie ze wskazaniami Zamówienia.

 

2. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień zamówienie zostanie zrealizowane przez Spółkę w terminie 30 dni od daty jego złożenia liczonym od momentu jego skompletowania i przekazania do kuriera lub nadania przesyłki pocztowej.

 

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi dostawy przez podmioty trzecie, wskazane przez Zamawiającego.

 

 

§ 5. Płatności

 

1. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie przez Klienta płatności w wysokości określonej w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

 

2. Płatność może zostać dokonana w sposób określony w Sklepie przy składaniu Zamówienia a w szczególności: kartą płatniczą lub kredytową, przelewem bankowym lub "za pobraniem".

 

3. W przypadku wybranych produktów Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia lub form zapłaty.

 

4. W przypadku powstania nadpłat, Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie. Klient może zdecydować o dokonaniu zwrotu nadpłaty gdy przekracza ona równowartość 5 złotych. Zwrot następuje na rachunek z którego została dokonana płatność lub na inny rachunek wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 

 

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy (bez podania przyczyny)

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient, będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do dostarczenia w powyższym terminie do Spółki pisemnego oświadczenia wraz z zamówionym towarem, które powinno zostać przesłane listem poleconym lub zostać załączone do paczki ze zwracanym towarem.

 

2. Towar zwracany, nie może nosić śladów używania oraz musi być w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym..

 

3. Wraz z odsyłanym towarem Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dodatkowych usług lub bonusów otrzymanych wraz z Zamówieniem. W razie zwrotu towaru wraz z wszelkimi bonusami, ich ponowne wykorzystanie jest niemożliwe.

 

 

§ 7. Warunki reklamacji

 

1. Po otrzymaniu przesyłki z Zamówieniem Klient jest zobowiązany dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt oraz o stwierdzonych ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Spółkę.

 

2. Towary sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją producenta. W razie stwierdzenia usterek lub wad zamówionych towarów, Klient powinien stosować się do zasad określonych w warunkach gwarancji dostarczonych wraz z towarem.

 

3. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji do siedziby Spółki.

 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową w formie pisemnej, zgodnie z procedurą określoną niniejszym paragrafem. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Jeśli upłynął termin 6. miesięcy od wydania towaru, obowiązkiem Kupującego jest udowodnić, że owa niezgodność miała miejsce.

 

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych w stosunku do towarów wyświetlonych w Sklepie, w szczególności wynikających z różnych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

 

§ 8. Dane osobowe

 

1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych na potrzeby związane z realizacją Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

3. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

 

 

§ 9. Ogólne warunki gwarancji (wady fabryczne produktu)

 

1. Towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 

2. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną, Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

 

3. Gwarancja może być realizowana u producenta danego produktu za pośrednictwem Spółki.

 

4. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktury lub paragonu).

 

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Spółką w celu weryfikacji uszkodzenia.

 

6. W przypadku uzyskania pozytywnej weryfikacji uszkodzenia/wady produktu, wadliwy produkt należy odesłać na adres Spółki załączając:

- dowód zakupu,

- wypełniony formularz gwarancyjny (zawierający szczegółowy opis wady lub uszkodzenia, dane kontaktowe Klienta i adres zwrotny, na który należy odesłać naprawiony produkt).

 

7. W przypadku dokonania odpłatnych napraw gwarancyjnych, naprawa zostaje wykonana za zgodą Klienta i na koszt Klienta. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z odpłatnej naprawy gwarancyjnej, ponosi koszt dostawy towaru.

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach niuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. O zmianie regulaminu, przed upływem ww. terminu, każda z osób zarejestrowanych zostanie mailowo poinformowana.